Skogsvård

Markbehandling

Med markbehandling avser åtgärder för att skapa goda förutsättningar för frö och plantetablering och samtidigt ge varaktigt goda livsbetingelser för det uppväxande beståndet. De effekter som eftersträvas är: höjd marktemperatur, frostminimering, frigörelse av näringsämnen, minskad vegetationskonkurrans, dränering, minskad risk för snytbaggeangrepp och en bättre kondition och överlevelse hos plantan. Rätt utförd markbehandling är en garanti för den uthålliga produktionsförmågan på en ståndort. Till markbehandling räknas skyddsdikning, hyggesbränning och markberedning.

Skyddsdikning

Skyddsdikning kan bli aktuellt i samband med slutavverkning då den naturliga dräneringen minskar markant. Detta leder till försumpning av fuktiga partier så att återväxten hindras. Syftet är att dränera markytan så att en bra föryngringsmiljö skapas. Blir försurningen lätt kan det räcka att enbart skapa höga planteringspunkter.

Hyggesbränning

Med hyggesbränning innebär att hyggesrester, markvegetation och den översta delen av humustäcket bränns upp för att skapa goda förutsättningar för frö eller plantor. Åtgärden kräver torr väderlek. Kostnaden för hyggesbränning avgörs av tillgången till naturliga brandgränser eller andra brandbarriärer samt objektets storlek.

Markberedning

Markberedningen avlägsnar humuslager och vegetation så att mineraljord friläggs. För lyckat bearbetningsresultat måste hygget få vila såvida inte träddelarna avlägsnats, såkallad grothantering. Med ”grot” avses toppar och grenar. Markberedningsform, kontinuerlig eller intermittent samt metod väljs med hänsyn till eftersträvad markpåverkan och föryngringsmetod. Pris ca 1500 kr/ha exklusive flyttkostnad. Vid större objekt kan denna förhandlas bort.


Plantering

Planering är den mest pålitliga, beprövade och utvecklade formen av skogsföryngring för de flesta trädslag och kan nyttjas på ett brett spektrum av ståndorter. Plantering är den dominerade metoden i svenskt skogsbruk och används på ca ¾ av den årliga föryngringsarealen. Plantering styrs generellt av följande faktorer: Ståndortens egenskaper, poveniens, planttyp och plantstorlek samt skaderisker i form av viltbetning, frost och snytbaggeangrepp.

Barrotsplantor odlas vanligen på friland, med eller utan omskolning i upp till fyra växtsäsonger och har ingen odlingsklump kring rötterna. Levereras vanligen frys eller kyllagrade och i säckar. De är dyrare i inköp och tar längre tid att plantera än täckrotsplantor men hävdar sig bättre mot konkurrerande vegetation och skadegörare. De nakna rötterna gör planttypen extremt torkkänslig vid hanteringen. Planteringsredskap är borr eller hacka.

Täckrotsplantor odlas i växthus och har odlingsklump runt rötterna. Plantan som fryslagras levereras i plastkassetter eller lösa i kartong. De är klenare än barrotsplantor men billigare i inköp och går snabbare att plantera. Planteringsredskap är planteringsrör eller hålpipa.

Trädslagsval

Fasta ståndortsförutsättningar till exempel markegenskaper och frostrisk löper som en röd tråd vid allt trädslagsval. Olika trädslag skadas av djur, insekter, röta, svamp etc. i varierande grad. I flera fall måste trädslagsvalet styras efter dessa skaderisker. Maximal volymproduktion fordrar trädslag som utnyttjar markens produktionsförmåga bäst. Kvalitativ produktion fordrar intensivare skötsel än ren volymproduktion. Tätortsnära skogsbruk kräver diversitet genom anläggning av blandskogar med stort inslag av lövträd.

Behöver du hjälp med röjning?
Genom röjningen görs viktiga val om vilka stammar som ska få stå kvar och hur tätt de ska få stå. Efter röjningen ökar diametertillväxten och styrkan på de kvarvarande stammarna som ska stå kvar till förstagallringen.

Röjningen medför att den efterkommande förstagallringen blir mer ekonomisk på grund av högre medeldiameter på kvarvarande stammar, vilket ger billigare avverkning och mer gagnvirke.Friend Link:Adidas Yeezy 350 Boost V2 Sneakers,Yeezy 750 Boost,Adidas Zestra,Nike AF1 07,Air Force 1 Flyknit Shoes,Nike Air Force 1 Mid 07