Avverkningar

Slutavverkning

Innebär att produktionsprocessen i beståndet avbryts och markerar slutet av omloppstiden. Slutavverkning är den dominerande formen när det gäller föryngringsavverkning. Tidpunkten för åtgärden beror i första hand på trädslagets tillväxtegenskaper och beståndets utseende, men påverkas också av ekonomiska och skötselmässiga aspekter. Restriktioner utgörs främst av skogsvårdslagens bestämmelser om lägsta slutavverkningsålder. Hur det kommande hygget skall se ut samt lämnad naturvårdshänsyn bestäms av kund alternativt enligt FSC-krav. Prissättning sker utifrån medelstam och terrängtransport.

Alternativa avverkningsformer är något som inte vunnit så starkt fäste i svenskt skogsbruk. Inriktningen mot ett rationellt skogsbruk som medger säkra föryngringsåtgärder, parallellt med en stark centralstyrning har framför allt gynnat trakthyggesbruket. Skogsbruket är i en fas där alternativa avverkningsformer vinner mark

Blädning

Är en avverkningsform som innebär att beståndet hålls fullskickat det vill säga att det finns träd i alla diameterklasser. Metoden bygger på beståndsföryngring utan några föryngringsåtgärder. Skogen måste vara tillräckligt virkesrik och trädslaget skuggtåligt. I jämtland är det bara gran som är aktuellt. Träden bör också ha stor diameterspridning samt en relativt god bonitet erfordras. Luckblädning innebär att luckor med en diameter på 20-50 meter huggs upp medan stamvis blädning är den dominerade formen som används idag. Blädningsintervallet styrs av bonitet och önskat virkesuttag. Blädningsintervallet på medelgod bonitet i jämtland bör ligga på ca 30 till 35 år.

Plockhuggning

Innebär att träd över en viss diameter avverkas men även svaga och sjuka träd. Efter avverkning följer plantering utan markberedning. Detta sker oftast med täckrotsplantor som gärna bör vara behandlade med insektsskydd. Plantantalet bör ligga på en fjärdedel av det antal som planterats efter kalhuggning, om halva volymen plockhuggits. Påföljande plockhuggning infaller efter att resterande beståndet vuxit upp till avverkningsbara dimensioner.

Fjällskogsblädning

Är en avverkningsform där en del av det gamla beståndet och all underväxt lämnas kvar. Metoden baseras på beståndsföryngring där det måste finnas utvecklingsbara plantor, ca 400-600 st/ha. Metoden används främst i svårföryngrade höglägen. Beståndet ska ha stark höjd och diameterspridning. Uttaget bör inte överskrida halva grundytan och virkesförrådet bör vara minst 30 m3sk efter ingreppet.


Behöver du hjälp med röjning?
Genom röjningen görs viktiga val om vilka stammar som ska få stå kvar och hur tätt de ska få stå. Efter röjningen ökar diametertillväxten och styrkan på de kvarvarande stammarna som ska stå kvar till förstagallringen.

Röjningen medför att den efterkommande förstagallringen blir mer ekonomisk på grund av högre medeldiameter på kvarvarande stammar, vilket ger billigare avverkning och mer gagnvirke.Friend Link:Nike Air Max 90 Ultra 2.0 Flyknit,Nike Air Max 90 Chaussures,Nike Air Max 95 chaussures de tennis,Adidas Yeezy 350 Boost V2 Shoes,Adidas Yeezy 750 Boost Shoes,Adidas Zestra Shoes
Nike Air Max 90 Fireflies,NIKE AIR MAX 90 MID,NIKE AIR MAX 95,NIKE AIR MAX 95 CHAUSSURES,NIKE AIR MAX MOTION LW,NIKE AIR MAX TAILWIND 8