Plantering

Planteringar

Planering är den mest pålitliga, beprövade och utvecklade formen av skogsföryngring för de flesta trädslag och kan nyttjas på ett brett spektrum av ståndorter. Plantering är den dominerade metoden i svenskt skogsbruk och används på ca ¾ av den årliga föryngringsarealen. Plantering styrs generellt av följande faktorer: Ståndortens egenskaper, poveniens, planttyp och plantstorlek samt skaderisker i form av viltbetning, frost och snytbaggeangrepp.

Barrotsplantor odlas vanligen på friland, med eller utan omskolning i upp till fyra växtsäsonger och har ingen odlingsklump kring rötterna. Levereras vanligen frys eller kyllagrade och i säckar. De är dyrare i inköp och tar längre tid att plantera än täckrotsplantor men hävdar sig bättre mot konkurrerande vegetation och skadegörare. De nakna rötterna gör planttypen extremt torkkänslig vid hanteringen. Planteringsredskap är borr eller hacka.

Täckrotsplantor odlas i växthus och har odlingsklump runt rötterna. Plantan som fryslagras levereras i plastkassetter eller lösa i kartong. De är klenare än barrotsplantor men billigare i inköp och går snabbare att plantera. Planteringsredskap är planteringsrör eller hålpipa.

Trädslagsval

Fasta ståndortsförutsättningar till exempel markegenskaper och frostrisk löper som en röd tråd vid allt trädslagsval. Olika trädslag skadas av djur, insekter, röta, svamp etc. i varierande grad. I flera fall måste trädslagsvalet styras efter dessa skaderisker. Maximal volymproduktion fordrar trädslag som utnyttjar markens produktionsförmåga bäst. Kvalitativ produktion fordrar intensivare skötsel än ren volymproduktion. Tätortsnära skogsbruk kräver diversitet genom anläggning av blandskogar med stort inslag av lövträd.


Sådd

Är en skogsodlingsmetod som innebär att en begränsad mängd frö av bestämd kvalitet sprids över odlingsytan. Sådd tillämpas på en bråkdel av den årliga föryngringsarealen och är ett alternativ på marker lämpliga för självföryngring. För att lyckas är markberedning absolut nödvändig. Sådd måste vanligen följas av plantröjning. Rätt utförd och lyckad sådd ger billiga föryngringar med god möjlighet till kvalitet på det framtida virket. Sådd som föryngringsmetod väljs: - om en delvis självföryngring behöver förstärkas. - annat eller kvalitativt bättre trädslag än det som finns önskas. - marken som ska föryngras är mycket stenig och saknar fröträd. Om resultatet skall bli bra krävs blottläggning av mineraljorden på den yta som ska besås. Lämpliga markberedningsformer är kontinuerlig harvning eller fläckupptagning. Pris beroende på trädslag, objektets storlek samt manuell eller maskinell sådd.

Röjning

Röjning är en beståndsvårdande utglesning av ungskogen där de nersågade stammarna inte tas tillvara. Syftet är främst gynna önskade trädslag eller individer och att uppnå ett ändamålsenligt produktionsförband. Med röjningen läggs tillväxten över på ett färre antal stammar vilka bedöms vara utvecklingsbara. Detta resulterar till träden uppnår en jämnare och grövre medelstam, vilket i sin tur sänker framtida avverkningskostnad. Beståndskvaliteten höjs genom att skadade, grovkvistiga eller krokiga individer tas bort. Röjningsstyrkan och antalet röjningar påverkar inriktningen på vedproduktionen. Flera svaga röjningar ökar virkeskvaliteten, medan kraftiga insatser förbättrar skötselekonomin och gynnar det enskilda trädets volymproduktion. Trädslagsvalet kan styras mot det som passar ståndorten och därigenom erhålls produktionsvinster. Genom att styra röjningsåtgärderna i tid, uttag och antal, kan skador på grund av vind, snöbrott och betning mildras. Prissättning sker genom offerter eller timtaxa.


Friend Link:Yeezy 350 Boost V2,Adidas Yeezy 750 Boost,Adidas Zestra Chaussures,Nike Air Force 1 07,Air Force 1 Flyknit Chaussures,Air Force 1 Mid 07 Chaussures