Skogsvård

Markbehandling

 

Med markbehandling avser åtgärder för att skapa goda förutsättningar för frö och plantetablering och samtidigt ge varaktigt goda livsbetingelser för det uppväxande beståndet.

De effekter som eftersträvas är: höjd marktemperatur, frostminimering, frigörelse av näringsämnen, minskad vegetationskonkurrans, dränering, minskad risk för snytbaggeangrepp och en bättre kondition och överlevelse hos plantan.

Rätt utförd markbehandling är en garanti för den uthålliga produktionsförmågan på en ståndort. Till markbehandling räknas skyddsdikning, hyggesbränning och markberedning.

Avverkningar

 

Slutavverkning
Innebär att produktionsprocessen i beståndet avbryts och markerar slutet av omloppstiden. Slutavverkning är den dominerande formen när det gäller föryngringsavverkning.

 

Tidpunkten för åtgärden beror i första hand på trädslagets tillväxtegenskaper och beståndets utseende, men påverkas också av ekonomiska och skötselmässiga aspekter. Restriktioner utgörs främst av skogsvårdslagens bestämmelser om lägsta slutavverkningsålder. Hur det kommande hygget skall se ut samt lämnad naturvårdshänsyn bestäms av kund alternativt enligt FSC-krav. Prissättning sker utifrån medelstam och terrängtransport.

Plantering

 

Planering är den mest pålitliga, beprövade och utvecklade formen av skogsföryngring för de flesta trädslag och kan nyttjas på ett brett spektrum av ståndorter. Plantering är den dominerade metoden i svenskt skogsbruk och används på ca ¾ av den årliga föryngringsarealen. Plantering styrs generellt av följande faktorer: Ståndortens egenskaper, poveniens, planttyp och plantstorlek samt skaderisker i form av viltbetning, frost och snytbaggeangrepp.

 

Barrotsplantor odlas vanligen på friland, med eller utan omskolning i upp till fyra växtsäsonger och har ingen odlingsklump kring rötterna. Levereras vanligen frys eller kyllagrade och i säckar. De är dyrare i inköp och tar längre tid att plantera än täckrotsplantor men hävdar sig bättre mot konkurrerande vegetation och skadegörare. De nakna rötterna gör planttypen extremt torkkänslig vid hanteringen. Planteringsredskap är borr eller hacka.

Kontakta oss

 

Kalle Björk VD

Managing DirectorEuropé House,

Köpmangatan 22
SE-831 30 Östersund

Tel: +46 63 10 14 00
Fax: +46 63 10 14 65
Mobile: +70 395 69 79

 

 

E-mail: kalle@bjorkskog.com