Björk & Skog AB

Markbehandling

 

Markberedningen avlägsnar humuslager och vegetation så att mineraljord friläggs. För lyckat bearbetningsresultat måste hygget få vila såvida inte träddelarna avlägsnats, såkallad grothantering. Med ”grot” avses toppar och grenar. Markberedningsform, kontinuerlig eller intermittent samt metod väljs med hänsyn till eftersträvad markpåverkan och föryngringsmetod. Pris ca 1500 kr/ha exklusive flyttkostnad. Vid större objekt kan denna förhandlas bort.

 

Plantering

Planering är den mest pålitliga, beprövade och utvecklade formen av skogsföryngring för de flesta trädslag och kan nyttjas på ett brett spektrum av ståndorter. Plantering är den dominerade metoden i svenskt skogsbruk och används på ca ¾ av den årliga föryngringsarealen. Plantering styrs generellt av följande faktorer: Ståndortens egenskaper, poveniens, planttyp och plantstorlek samt skaderisker i form av viltbetning, frost och snytbaggeangrepp.

 

Barrotsplantor odlas vanligen på friland, med eller utan omskolning i upp till fyra växtsäsonger och har ingen odlingsklump kring rötterna. Levereras vanligen frys eller kyllagrade och i säckar. De är dyrare i inköp och tar längre tid att plantera än täckrotsplantor men hävdar sig bättre mot konkurrerande vegetation och skadegörare. De nakna rötterna gör planttypen extremt torkkänslig vid hanteringen. Planteringsredskap är borr eller hacka.

 

Täckrotsplantor odlas i växthus och har odlingsklump runt rötterna. Plantan som fryslagras levereras i plastkassetter eller lösa i kartong. De är klenare än barrotsplantor men billigare i inköp och går snabbare att plantera. Planteringsredskap är planteringsrör eller hålpipa.

Röjning

 

Röjning är en beståndsvårdande utglesning av ungskogen där de nersågade stammarna inte tas tillvara. Syftet är främst gynna önskade trädslag eller individer och att uppnå ett ändamålsenligt produktionsförband. Med röjningen läggs tillväxten över på ett färre antal stammar vilka bedöms vara utvecklingsbara.

 

Detta resulterar till träden uppnår en jämnare och grövre medelstam, vilket i sin tur sänker framtida avverkningskostnad. Beståndskvaliteten höjs genom att skadade, grovkvistiga eller krokiga individer tas bort.

 

Röjningsstyrkan och antalet röjningar påverkar inriktningen på vedproduktionen. Flera svaga röjningar ökar virkeskvaliteten, medan kraftiga insatser förbättrar skötselekonomin och gynnar det enskilda trädets volymproduktion. Trädslagsvalet kan styras mot det som passar ståndorten och därigenom erhålls produktionsvinster. Genom att styra röjningsåtgärderna i tid, uttag och antal, kan skador på grund av vind, snöbrott och betning mildras. Prissättning sker genom offerter eller timtaxa.